Utvecklar företag,

team och individer 

gallery/logokanmargenomskinlig

Utvecklar företag - att bli mer attraktiva som arbetsgivare

Att medarbetarna är företagets viktigaste resurs det behöver knappast påpekas. Att regelbundet göra arbetsklimatundersökningar ger chefer på alla nivåer viktiga beslutsunderlag för att kunna utveckla sin del av verksamheten. Att regelbundet mäta motivation, engagemang, ledarskap m.m är därför angeläget. Våra mätningar och vår förändringsledning bidrar till att utveckla er organisation och öka er attraktivitet som arbetsgivare.

 

Gemensamt för våra arbetsklimatanalyser är att de mäter personalens svar i två dimensioner. Hur väl de instämmer i en fråga och hur viktig frågan upplevs av personalen. Därmed ger mätningarna tydliga strukturerade svar som underlättar för chefer, på alla nivåer, att prioritera svaga MEN viktiga frågor i åtgärdsfasen.

Våra tjänster inom området arbetsklimatanalyser och förändringsstöd;

 

 

Arbetsklimatanalyser

 * Attraktiv Start: Här mäter vi nyanställdas upplevelse av hur rekryteringen sköts och deras första tid på företaget (introduktionsfasen). Nyanställda ser saker och ting på nya sätt och det är viktigt att fånga upp dessa synpunkter så att företagets attraktivitet som arbetsgivare ökar. 

 

* Attraktiv Vardag: En medarbetarundersökning som bl.a utvärderar chefernas ledarskap, medarbetarnas motivation, deras engagemang, er attraktivitet som arbetsgivare m.m och utgör ett utmärkt underlag för förändringsarbete på alla nivåer i organisationen. Här delges alla chefer resultatet för sitt ansvarsområde via webben så att de på ett enkelt sätt kan fokusera på att åtgärda viktiga men svaga områden. Ledningsgruppen får en resultatpresentation och en sammanfattande rapport över hur medarbetarna sammantaget upplever sin arbetssituation och vad de totalt sett anser bör utvecklas i företaget. Här framgår också om det är några delar av företaget som kräver särskilt fokus.

 

* Attraktivt Avslut: Denna analys kompletterar och/eller ersätter avgångsintervjuer. Undersökningen ger ledning och berörda chefer en objektiv bild (ej filtrerad av närmaste chef) av medarbetarnas upplevelser av organisationen i samband med att de slutar – oavsett orsak.

 

 

Förändringsledning

 * Individuell chefscoachning: Här arbetar vi individuellt med chefer som uppnått svaga indexresultat på sitt ledarskap i en arbetsklimatundersökning. Vi fokuserar på dessa områdenoch arbetar tillsammans med berörd chef för att förbättra resultaten och utveckla sitt ledarskap.

 

* Utvecklingsworkshops för grupper/team: Mycket populära och effektiva workshops för att t ex utveckla avdelningar vars resultat i en arbetklimatmätning är svaga. I genomsnitt ökar indexvärdena 4,7 jämfört med 0,2 per år för enheter som ej genomgått dessa workshops. Tidsåtgången är en f.m/e.m och avdelningen arbetar aktivt under vår ledning med att finna lösningar på i undersökningen svaga men för avdelningen viktiga frågor. 

 

 

 

 

 

Om 2till.se