HR specialister - utvecklar företag,

team och individer 

Vår 3 stegsmodell - AUC

 Organisationsutveckling (Arbetsklimatanalyser och förändringsledning)

 

Kort om våra arbetsklimatanalyser:

 • Vi identifierar styrkor och svagheter och pekar på var i organisationen de finns
 • Vi tydliggör hög- och lågpresterande enheter
 • Vi mäter chefers ledarskap
 • Vi effektiviserar styrningen av företaget genom olika index (kritiska framgångsfaktorer)
 • Vi mäter personalens svar på frågorna i två dimensioner - hur väl medarbetarna instämmer i en fråga och hur viktig de upplever frågan
  • Därmed ger mätningarna tydliga strukturerade svar. Det underlättar för cheferna, på alla nivåer, att prioritera svaga MEN viktiga frågor inom sitt ansvarsområde.

 

 Arbetsklimatanalyser

 

  Attraktiv Start Kartlägger nyanställdas upplevelse av rekrytering och introduktion (On Boarding)

 • Visar hur nyanställda upplever rekryteringen och sin första tid på företaget
 • Fångar upp nyanställdas idéer
 • Strukturerar information för att kunna agera
 • Tillhandahåller ofiltrerad information (kan ej påverkas av närmaste chef)
 • Visar starka/svaga organisationsdelar

 

   Attraktiv Vardag Kartlägger företags arbetsklimat för att utveckla företaget och bli en ännu mer attraktiv arbetsgivare;

 • Starka/svaga organisationsdelar
 • Starka/svaga områden och frågor
 • Starka/svaga ledare
 • Strukturerar information för att kunna agera

 

   Attraktivt Avslut Kartlägger anställdas uppfattning som slutar på företaget (oavsett orsak)

 • Ger strukturerad bild av företaget utifrån avgående personals perspektiv
 • Kompletterar och eller ersätter avgångsintervjuer
 • Tillhandahåller ofiltrerad information (kan ej påverkas av närmaste chef – som t ex ett avgångssamtal)
 • Tydliggör starka/svaga organisationsdelar och ledare
 

 

 Förändringsledning

 • Syfte: Åtgärda svaga men viktiga frågor efter t ex en gjord arbetsklimatanalys
 • Förändringsledning finns både för ledningsgrupper, avdelningar/team, individer
 

  Strategisk HR (Ledning)

 • Rådgivning till chefer, ledningsgrupper, styrelser i organisationsutvecklingsfrågor inom HR
 

 

  Utvecklingsworkshop fokuserar på att lyfta gruppers resultat och ledarskap (Grupper)

 • Gruppen arbetar aktivt under vår ledning med att finna lösningar på svaga men för gruppen viktiga frågor
 • Mycket populär och effektiv workshop för att öka effektivitet och trivsel
 • Används ofta efter genomförd arbetsklimatanalys tex för grupper vars resultat är svaga
 • Tidsåtgång för deltagarna: för- eller eftermiddag (ca 4 h)
 

 

Ledarutveckling/coachning utvecklar chefers ledarskap (Individer)

 • Individuell coachning av chefer/ledare. Många gånger har t ex resultaten i en arbetsklimatanalys ej varit tillfredställande och en chef erbjuds att genomgå individuell ledarutveckling/coachning.
 • Upplägget skräddarsys med företaget och individanpassas sedan beroende på problemställning

 

 

 

 

 

Om 2till.se